Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Definities en interpretatie
 • Toepasselijkheid
 • Totstandkoming Overeenkomst
 • Prijs
 • Betaling
 • Einde overeenkomst
 • Aansprakelijkheid
 • Vrijwaring
 • Overmacht
 • Geheimhouding
 • Intellectuele eigendom
 • Algemeen
 • Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 • Levering
 • Klachten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Uitvoering
 • Verplichtingen opdrachtgever
 • Webshop/databeheer
 • Honorarium
 • Wijziging overeenkomst
 • Voortijdige beëindiging
 • Overname personeel

I Algemeen

1 Definities en interpretatie

1.1 In deze Algemene Voorwaarden, hebben de volgende woorden en begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
betekent deze algemene voorwaarden van Cadform

Artikel
betekent een artikel in de Algemene Voorwaarden

Cadform
betekent Cadform B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Maarssen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30074982

Diensten
betekent de diensten die door Cadform worden aangeboden en/of geleverd aan Opdrachtgever

Intellectueel Eigendomsrecht
betekent ieder octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, recht op een database, handelsgeheim, knowhow, en ieder ander intellectueel eigendomsrecht, al dan niet geregistreerd, en iedere vorm van goodwill die daarmee samenhangt

Medewerker
betekent een persoon die handelt in opdracht van Cadform, ongeacht of dit gebeurt via een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of andere overeenkomst

Offerte
betekent een schriftelijke aanbieding van Cadform aan Opdrachtgever op basis waarvan door enkele aanvaarding een Overeenkomst tot stand kan komen

Ontvangende Partij
betekent de Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt van de Verstrekkende Partij, zoals opgenomen in Artikel 9.3

Overeenkomst
betekent een overeenkomst tussen Cadform en Opdrachtgever tot het leveren van Diensten of Producten

Overmacht
betekent iedere omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst door Cadform verhindert en die niet aan Cadform is toe te rekenen, ongeacht of deze omstandigheid zich voordoet aan de zijde van Cadform, Opdrachtgever of een derde, zoals nader gespecificeerd in Artikel 9.2

Opdrachtgever
betekent de (rechts)persoon die Diensten of Producten afneemt van Cadform, of hierover met Cadform in onderhandeling is

Partij
betekent Cadform of Opdrachtgever, en “Partijen” betekent Cadform en Opdrachtgever gezamenlijk

Producten
betekent goederen, zaken en producten die door CadForm worden aangeboden

Verstrekkende Partij
betekent de Partij die Vertrouwelijke Informatie verstrekt aan de Ontvangende Partij, zoals opgenomen in Artikel 9.3

Vertrouwelijke Informatie
betekent alle niet algemeen bekende informatie die wordt gebruikt in de nakoming van de Overeenkomst en/of in de onderneming van een Partij, die wordt verstrekt en/of beschikbaar wordt gemaakt (schriftelijk, mondeling of op enig andere manier, direct of indirect) door of namens de Verstrekkende Partij aan de Ontvangende Partij

1.2 Tenzij de context anders aangeeft of het tegenovergestelde expliciet is vermeldt, geldt in deze Algemene Voorwaarden:

1.2.1 enkelvoud betekent ook meervoud en andersom;

1.2.2 een referentie aan een persoon kan tevens inhouden een referentie aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon, samenwerking, (semi-)bestuursorgaan;

1.2.3 een referentie aan een persoon houdt tevens in een referentie aan de vertegenwoordigers en (rechts)opvolgers van die persoon;

1.2.4 een referentie aan “of” (maar niet “en”) betekent “en/of”.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders en facturen met betrekking tot het leveren van Diensten en/of Producten door Cadform, alsmede op iedere Overeenkomst of andere rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Cadform uitgesloten, tenzij – en voor zover – de toepassing van deze voorwaarden door Cadform schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3 In het geval zowel deze Algemene Voorwaarden als inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever toepasselijk zouden zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe Overeenkomsten tussen Cadform en Opdrachtgever.

2.6 De Artikelen van hoofdstuk II en hoofdstuk III van de Algemene Voorwaarden dienen als aanvulling op de bepalingen van Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden.

2.7 Tenzij uitdrukkelijk in een Artikel vermeld, sluit de toepasselijkheid van de Artikelen van hoofdstuk II en hoofdstuk III van de Algemene Voorwaarden de toepasselijkheid van de Artikelen van hoofdstuk I niet uit.

2.8 De toepasselijkheid van hoofdstuk II en/of hoofdstuk III van de Algemene Voorwaarden is afhankelijk van de vraag of de daarin vermelde diensten onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een door Cadform aan Opdrachtgever verzonden Offerte.

3.2 Zolang Cadform niet een schriftelijke aanvaarding van een Offerte heeft ontvangen van Opdrachtgever, is Cadform gerechtigd om de Offerte zonder opgave van redenen in te trekken.

3.3 Het bepaalde in Artikel 3.2 geldt ook indien een termijn voor aanvaarding in de Offerte is opgenomen. Indien geen termijn voor aanvaarding is genoemd, vervalt een Offerte in ieder geval dertig (30) dagen na de datum van de betreffende Offerte.

3.4 Een Offerte geldt alleen voor levering van de Diensten en/of de Producten waarop de Offerte betrekking heeft, en niet voor toekomstige orders van Opdrachtgever.

3.5 Een Offerte is uitsluitend gebaseerd op de informatie die tot dan toe door Opdrachtgever aan Cadform is verstrekt. Voor zover Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Cadform heeft verstrekt, kan Cadform niet aan de Overeenkomst worden gehouden door Opdrachtgever.

3.6 Een Offerte kan niet gedeeltelijk worden aanvaard door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Offerte.

3.7 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Cadform niet gebonden aan wijzigingen ten opzichte van de Offerte, die voorkomen in de aanvaarding van de Offerte door Opdrachtgever.

3.8 De toepasselijkheid van hoofdstuk II en/of hoofdstuk III van de Algemene Voorwaarden is afhankelijk van de vraag of de daarin vermelde diensten onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4 Prijs

4.1 De in de Offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 Cadform is gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen en tarieven tussentijds te verhogen, indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden.

5 Betaling

5.1 Wanneer Cadform en Opdrachtgever uitdrukkelijk een vaste prijs zijn overeengekomen zal Cadform één factuur sturen aan Opdrachtgever.

5.2 Wanneer Cadform en Opdrachtgever niet uitdrukkelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, zal Cadform op grond van de Overeenkomst op afgesproken termijnen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Voor zover geen termijn is gespecificeerd in de Offerte of Overeenkomst zal CadForm in beginsel maandelijks factureren.

5.3 Op- en/of aanmerkingen met betrekking tot een factuur dienen binnen zeven (7) dagen na de dagtekening van de factuur door Opdrachtgever schriftelijk aan Cadform te worden gemeld. Indien Cadform niet binnen zeven (7) dagen een op- en/of aanmerking heeft ontvangen op een factuur, dan geldt de factuur als aanvaard door Opdrachtgever. Het melden van een op- en/of aanmerking geeft Opdrachtgever niet het recht op opschorting of verrekening.

5.4 Opdrachtgever draagt zorg voor betaling binnen dertig (30) dagen) na dagtekening van factuur. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op basis van een factuur niet binnen veertien (14) na datum van de factuur heeft voldaan, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

5.5 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is, vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente, onverminderd de overige aan Cadform toekomende rechten. Tevens is Opdrachtgever schadevergoeding aan Cadform verschuldigd van alle redelijke kosten die Cadform lijdt als gevolg van het verzuim, waaronder de kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur buiten rechte. De door Opdrachtgever aan Cadform verschuldigde schadevergoeding bedraagt minimaal vijfhonderd Euro (€500,-).

5.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is in verband met de betaling van een factuur, is CadForm gerechtigd haar prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de factuur vermeerderd met rente en kosten, is betaald. Alvorens Cadform overgaat tot geheel of gedeeltelijke opschorting van haar prestatie, zal Cadform Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5.7 De betaling van een factuur kan door Opdrachtgever niet worden opgeschort of verrekend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6 Einde Overeenkomst

6.1 Een ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder een termijn in acht te nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere Partij wanneer:

a. de andere Partij is opgehouden te bestaan;

b. de andere Partij failliet is verklaard, in surseance van betaling is gesteld of een ontbindingsbesluit heeft genomen;

c. de andere Partij geen activiteiten meer verricht;

d. de andere Partij in verzuim is ten aanzien van haar verplichting uit de Overeenkomst, en die Partij dit verzuim niet heeft gezuiverd binnen dertig (30) dagen na ingebrekestelling;

e. de andere Partij in verzuim is, en herstel van dit verzuim blijvend onmogelijk is.

f. de andere Partij door Overmacht niet in staat is haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen voor een periode langer dan negentig (90) dagen.

6.2 Cadform is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder een termijn in acht te nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever wanneer Opdrachtgever op grond van Artikel 5.5 in verzuim is.

6.3 Op het moment van opzegging op grond van Artikel 6.1 of Artikel 6.2, worden alle bedragen die door Opdrachtgever aan Cadform zijn verschuldigd direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Een Partij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van orders en gemis aan omzet.

7.2 Cadform is niet aansprakelijk voor enige schade:

a. die bij een correcte uitvoering van de Overeenkomst onvermijdelijk is;

b. die direct of indirect het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;

c. die direct of indirect het gevolg is van het opschorten van de prestatie van Cadform, als bedoeld in Artikel 5.6 of Artikel 9.1;

d. aan en/of verlies van informatie, data of databases van Opdrachtgever;

e. die direct of indirect het gevolg is van fouten in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, documenten en informatie, zoals bedoeld in Artikel 3.5;

f. die direct of indirect het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens, documenten en informatie door Opdrachtgever aan Cadform als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.

Op het moment van opzegging op grond van Artikel 6.1 of Artikel 6.2, worden alle bedragen die door Opdrachtgever aan Cadform zijn verschuldigd direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

7.3 Voor zover Cadform, met inachtneming van Artikel 7.1 en 7.2, toch aansprakelijk zou zijn voor schade van Opdrachtgever, is de totale aansprakelijkheid van Cadform beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Cadform wordt uitbetaald.

7.4 Indien ten aanzien van aansprakelijkheid van Cadform om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens verzekering, zoals bedoeld in Artikel 7.3, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot:

a. in het geval de Overeenkomst ziet op levering van Producten, maximaal de factuurwaarde van de betreffende Producten;

b. in het geval de Overeenkomst ziet op levering van Diensten, maximaal de totale factuurwaarde over de laatste maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7.5 Cadform zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Cadform zal zich naar beste vermogen inzetten om de belangen van Opdrachtgever te behartigen, waarbij de Diensten naar beste vermogen worden uitgevoerd.

7.6 Aansprakelijkheid van Cadform wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever Cadform onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en Cadform ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Cadform in staat stelt adequaat te reageren.

7.7 De beperkingen van aansprakelijkheid op grond van dit Artikel 7 gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet, grove schuld, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van een van de Partijen, of toerekenbaar aan een van 7de Partijen.

8 VRIJWARING

8.1 Opdrachtgever vrijwaart Cadform en/of zal Cadform schadeloos stellen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Cadform en/of zal Cadform schadeloos stellen voor eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen personen werkzaam bij Opdrachtgever, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Cadform en/of zal Cadform schadeloos stellen voor aan Cadform door toezichthouders opgelegde boetes in verband met een schending van verplichtingen voortvloeiende uit de wet, wanneer die schending een gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Deze boetes zullen door Cadform worden doorbelast aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gehouden een bedrag gelijk aan de boete(s) vermeerderd met rente en kosten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van factuur door Opdrachtgever aan Cadform te voldoen.

9 OVERMACHT

9.1 In geval van Overmacht is Cadform bevoegd haar prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2 Naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is bepaald, wordt onder Overmacht (mede) verstaan: omstandigheden die niet aan Cadform zijn toe te rekenen, ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van Cadform, Opdrachtgever of een derde. Deze omstandigheden omvatten in ieder geval alle van buiten komende oorzaken, voorzien- of niet voorzien, waarop Cadform geen invloed kan uitoefenen, maar die wel verhinderen dat Cadform de verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt, zoals: (werk)stakingen, mobilisatie en/of oorlog, brand en/of ontploffingen, blikseminslag, klimatologische omstandigheden (zoals vorst, hagel etc.), wateroverlast en stroomstoring. Onder Overmacht aan de zijde van Cadform wordt verder in ieder geval mede begrepen:

a. verlies of beschadiging van Producten bij transport;

b. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen Medewerkers;

c. staking door een of meer bezwaarlijk te vervangen Medewerkers;

d. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;

e. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij Opdrachtgever is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die uitvoering van de Overeenkomst belemmeren;

f. gebrek en/of storing in de middelen van vervoer, productieapparatuur, ICT-voorzieningen, telefonievoorzieningen of energievoorzieningen;

g. niet of niet tijdige levering aan Opdrachtgever door leveranciers in Nederland en/of andere landen;

h. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van Producten en/of energie.

9.3 Cadform is ook gerechtigd zich op Overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cadform haar verplichtingen had moeten nakomen.

10 GEHEIMHOUDING

10.1 Behoudens schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij tot openbaarmaking, is de Ontvangende Partij verplicht om voor het aangaan van de Overeenkomst, tijdens de duur van de Overeenkomst en twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst, geheimhouding te betrachten jegens een ieder met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij.

10.2 De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.3 Wanneer de Ontvangende Partij werknemers en derden inschakelt, draagt zij er zorg voor dat deze Werknemers en derden zich houden aan de bepalingen in dit Artikel 10.

10.4 Indien de Ontvangende Partij als gevolg van een wettelijke verplichting gehouden is om Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij aan een derde te verstrekken, dan zal de Ontvangende Partij de Verstrekkende Partij hierover voorafgaand aan verstrekking informeren. Partijen zullen in een dergelijk geval met elkaar in overleg treden teneinde de verstrekking van Vertrouwelijke Informatie aan derden tot een minimum te beperken. Tevens zal de Ontvangende Partij kopieën maken van de te vertrekken gegevens.

10.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst, alsmede op eerste verzoek van de Verstrekkende Partij, zal de Ontvangende Partij op eigen kosten:

a. Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij aan de Verstrekkende Partij retourneren;

b. Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij vernietigen, indien en voor zover de Verstrekkende Partij de Ontvangende Partij daartoe specifiek heeft verzocht; en

c. schriftelijk aan de Verstrekkende Partij bevestigen dat alle Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij conform haar verzoek zijn geretourneerd dan wel vernietigd.

10.6 Onder Vertrouwelijk Informatie wordt niet verstaan:

a. informatie die reeds in het bezit was van de Ontvangende Partij op het moment dat die informatie door de Verstrekkende Partij werd verstrekt;

b. informatie van algemene bekendheid;

c. informatie die is verkregen van een derde die gerechtigd was de informatie te verschaffen;

d. informatie die de Ontvangende Partij zelf heeft ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekkende Partij.

11 INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 De Intellectuele Eigendom van alle modellen, technieken, software, tekeningen, specificaties, knowhow, applicaties, tools en andere informatie (in de ruimste zin van het woord) die door Cadform zijn verstrekt, blijft berusten bij Cadform.

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig onderdeel van de Intellectuele Eigendom van Cadform te kopiëren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cadform.

11.3 Indien bij de nakoming van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan en/of in het leven worden geroepen, komen deze rechten toe aan Cadform, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

11.4 Wanneer de Overeenkomst (mede) ziet op het tot stand brengen, inrichten, en/of onderhoud van een webshop door Cadform, dan blijven alle rechten met betrekking tot de Intellectuele Eigendom van de webshop nadrukkelijk rusten bij Cadform.

12 ALGEMEEN

12.1 Cadform heeft het recht de in de Algemene Voorwaarden neergelegde Artikelen te wijzigen. Opdrachtgever aanvaardt nu voor alsdan dat een wijziging in de Algemene Voorwaarden op grond van dit Artikel, voor Opdrachtgever bindend is ten aanzien van Orders die Opdrachtgever plaatst, nadat Opdrachtgever door Cadform op de hoogte is gebracht van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

12.2 Indien enig Artikel van de Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige Artikelen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. Het nietige of vernietigde Artikel zal worden vervangen door een Artikel dat het doel en de strekking van het oorspronkelijke Artikel in de Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

12.3 Wijzigingen en/of aanvullingen door Opdrachtgever op de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien – en voor zover – zij schriftelijk tussen Cadform en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.4 De in Artikel 12.3 bedoelde afwijkingen en/of aanvullingen gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst. Voor elke nieuwe en/of aanvullende Overeenkomst dienen eventuele afwijkingen en aanvullingen opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

13 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

13.3 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij op grond van een dwingendrechtelijk wetsbepaling een andere rechter bevoegd is.

II PRODUCTEN

14 LEVERING

14.1 Levering van Producten door Cadform geschiedt op de door Partijen overeengekomen plaats. Wanneer geen plaats van levering is overeengekomen, geschiedt levering van Producten op een door Cadform aan te wijzen plaats. Bij verzending per post gelden de Producten als geleverd met ingang van het moment waarop de Producten door Cadform aan de bezorgdienst zijn aangeboden.

14.2 Wanneer Partijen zijn overeengekomen dat Cadform de Producten voor Opdrachtgever zal opslaan, dan gelden de Producten als geleverd met ingang van het moment waarop de opslag van de Producten door of namens Cadform aanvangt. Cadform is gerechtigd alle kosten voor dergelijke opslag, waaronder verzekeringskosten, aan Opdrachtgever te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

14.3 Opdrachtgever is verplicht om de Producten af te nemen op de door Cadform in de Offerte medegedeelde leveringsdatum.

14.4 De door Cadform in de Offerte medegedeelde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en zullen nooit te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.5 De kosten van levering zijn voor Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, gaat het risico met betrekking tot de Producten over op Opdrachtgever op het moment van levering van de Producten.

14.7 Indien levering van (een deel van) de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, zonder dat de Producten zichtbare
tekortkomingen vertonen, gaat – onverminderd het bepaalde in Artikel 16 – het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan Cadform directe betaling vorderen. Cadform zal, alsdan, tot nader order de geweigerde Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever.

14.8 Wanneer Opdrachtgever (een deel van) de Producten weigert zoals omschreven in Artikel 14.7, heeft Cadform het recht zich te ontdoen van de Producten of daaraan een andere bestemming te geven. De eventuele opbrengst wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd, onder aftrek van alle voor diens rekening komende kosten.

15 KLACHTEN

15.1 Bij levering dient Opdrachtgever de geleverde Producten te controleren op zichtbare tekortkomingen. Zichtbare tekortkomingen dienen binnen vier (4) dagen na levering schriftelijk door Opdrachtgever aan Cadform te worden gemeld. Niet zichtbare tekortkomingen dient Opdrachtgever binnen tien (10) dagen na ontdekking te melden bij Cadform, doch in ieder geval binnen tien (10) dagen nadat Opdrachtgever de gebreken redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

15.2 Wanneer Opdrachtgever niet conform Artikel 15.1 een tekortkoming heeft gemeld, worden de Producten geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door Opdrachtgever.

15.3 Wanneer Opdrachtgever een tekortkoming heeft gemeld conform Artikel 15.1, is Cadform enkel gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van niet of niet deugdelijk geleverde Producten.

15.4 De verplichting van Cadform onder Artikel 15.3 geldt alleen indien en voor zover de tekortkoming niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

15.5 Geretourneerde Producten worden niet door Cadform geaccepteerd, tenzij Cadform uitdrukkelijk schriftelijk met retourzending heeft ingestemd. Cadform zal door Opdrachtgever geretourneerde maar door Cadform niet geaccepteerde Producten tot nader order bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.6 Door Opdrachtgever verwerkte en/of verkochte Producten worden geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door Opdrachtgever.

16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 Cadform behoudt zich de eigendom voor van de aan Opdrachtgever geleverde en te leveren Producten totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van eventueel door Opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot de verrichte Diensten en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen.

16.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, zal Opdrachtgever de Producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.

16.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cadform, of indien Cadform goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting zal tekortschieten, is Cadform bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd Cadforms recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. Opdrachtgever is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens Cadform voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen Producten voor rekening van Opdrachtgever.

III DIENSTEN

17 UITVOERING

17.1 Cadform heeft ten aanzien van de te verrichten Diensten een inspanningsverplichting.

17.2 Cadform zal bij het verrichten van Diensten de zorg betrachten die een goed opdrachtnemer betaamt, maar Cadform garandeert nooit het resultaat van de te verrichten Diensten.

17.3 Indien Cadform bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelt, gelden de bepalingen van de Algemene Voorwaarden eveneens in de rechtsverhouding zoals die tussen Opdrachtgever en de derde ontstaat of nog mocht ontstaan.

17.4 Cadform bepaalt wie de Diensten verricht en is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is alleen Cadform aansprakelijk jegens Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:405, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

18 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

18.1 Opdrachtgever is verplicht om aan Cadform tijdig alle informatie en bescheiden te verstrekken die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

18.2 Opdrachtgever is verplicht om diegenen die de Diensten verrichten desgewenst toegang te verschaffen tot haar percelen en/of bedrijfsruimten en haar medewerkers desgewenst ter beschikking te stellen om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor het voldoen aan deze verplichtingen aan Cadform enige kosten in rekening te brengen.

18.3 Indien een of meer Medewerkers (een deel van) de Diensten op de percelen en/of in de bedrijfsruimten van Opdrachtgever uitvoeren, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle verplichtingen uit wet- en regelgeving die gelden met betrekking tot de veiligheid van werknemers ook worden nageleefd ten aanzien van de betreffende Medewerker(s).

18.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Cadform ter beschikking gestelde informatie en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig is.

18.5 Door Opdrachtgever worden geen derden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst.

19 WEBSHOP/DATABEHEER

19.1 Wanneer de Overeenkomst (mede) ziet op het tot stand brengen, inrichten, en/of onderhouden van een webshop door Cadform, dan rust alle Intellectuele Eigendom met betrekking tot de webshop nadrukkelijk bij Cadform.

19.2 Wanneer de Overeenkomst (mede) ziet op het onderhoud van een webshop door Cadform, dan wordt de software van de webshop geplaatst op de servers van Cadform. Cadform is gerechtigd alle daarvoor gemaakte kosten aan Opdrachtgever te factureren.

19.3 Wanneer de Overeenkomst (mede) ziet op het beheer van data, dan blijft Opdrachtgever niettemin verantwoordelijk voor het verzorgen van back-ups. Cadform aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade als gevolg van verlies van data.

20 HONORARIUM

20.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in Artikel 4 factureert Cadform de overeengekomen prijs voor de Diensten de kosten voortvloeiende uit het verrichten van de Diensten, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van ingeschakelde derden en overige out-of pocketkosten.

20.2 Cadform is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever meerwerk uit te (doen) voeren en te factureren aan Opdrachtgever, indien de kosten van dit meerwerk niet meer bedragen dan twintig procent (20%) van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

20.3 Voor meer- of minderwerk dat meer dan twintig procent (20%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, dienen Partijen in overleg te treden over de te nemen maatregelen. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst wil beëindigen, dan is Cadform gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

21 WIJZIGING OVEREENKOMST

21.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de omvang van de Overeenkomst uit te breiden of de werkwijze van de Overeenkomst aan te passen.

21.2 Wanneer – naar het oordeel van Cadform – een tussentijdse uitbreiding of wijziging van de Overeenkomst dit vergt, zal de tijdsplanning van de Overeenkomst in overleg tussen Cadform en Opdrachtgever worden aangepast.

21.3 Indien een tussentijdse wijziging van de Overeenkomst ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Cadform de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Wanneer dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.

22 VOORTIJDIGE BEËINDIGING

22.2 Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere Partij.

22.2 Wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd conform Artikel 22.1, heeft Cadform jegens Opdrachtgever recht op de volledige betaling van de kosten van door CadForm ingeschakelde derden.

22.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt conform Artikel 22.1, of indien Cadform de Overeenkomst beëindigt conform Artikel 22.1 op grond van aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, heeft Cadform recht op betaling van het totale bedrag van de Overeenkomst inclusief de kosten van door Cadform ingeschakelde derden.

22.4 In geval de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van Artikel 22.1 heeft Cadform jegens Opdrachtgever steeds recht op volledige betaling van Diensten die op grond van de Overeenkomst reeds zijn verricht op het tijdstip van beëindiging.

23 OVERNAME PERSONEEL

23.1 Indien Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming tijdens het verrichten van de Diensten dan wel binnen een (1) jaar na voltooiing van de Diensten direct of indirect en op initiatief van de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, is Opdrachtgever gehouden om aan Cadform een vergoeding te betalen ter hoogte van zes (6) maal het bruto maandloon van die Medewerker.